Självständiga arbeten – examensarbeten

Självständiga arbeten – examensarbeten

Rutiner för bevarande och tillgängliggörande av självständiga arbeten (examensarbeten) 
inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid KMH.

Se även det fullständiga rektorsbeslutet (pdf).

• Det fullständiga arbete som bedömts och slutligt godkänts vid examination ska bevaras så att det senare kan återges. Detta gäller för såväl konstnärliga som vetenskapliga produktioner och innebär att samtliga examenskonserter ska dokumenteras genom ljudupptagning/motsv.

• Om projektet innehåller en helt eller delvis skriftlig del kan abstract publiceras i sin helhet utan upphovsrättsinnehavares medgivande. För publicering av en skriftlig del i fulltext krävs dock medgivande av upphovsrättsinnehavare.

• Två kompletta (såväl inspelad examenskonsert som annan dokumentation) pliktexemplar ska, innan examinator sätter betyg på kurs där examensarbete ingår, lämnas till KMH:s bibliotek, varav ett exemplar vidarebefordras till KMH:s arkiv för bevarande i enlighet med RA-FS 2008:3. Skriftliga delar av det självständiga arbetet ska även lämnas elektroniskt till KMH:s bibliotek.

• Examensarbetena ska endast förtecknas och arkiveras digitalt i sin helhet av biblioteket. Publicering av dokumentationen i andra digitala fora kräver särskild skriftlig överenskommelse.

• För att förebygga ev. upphovsrättsintrång ska skriftliga delar av examensarbetet och CD-skiva med ljudupptagningar/motsv. märkas med samtliga medverkandes namn, årtal och copyrightmärke, samt upphovsrättsinnehavare anges i anslutning till examenskonserterna.

• Den ideella upphovsrätten för såväl artister som övriga upphovsmän/-kvinnor ska tillgodoses genom angivande av namnen dels i anslutning till examenskonserterna, dels i den skriftliga delen av examensarbetet.

• Särskilda word-mallar för den skriftliga delen av det självständiga arbetet samt särskild mall för CD-etikett för ifyllande av text om upphovsrätt och copyrightmärke ska användas.

Dessa finns tillgängliga via:

Dokumentmallar för studenter (mall för skriftligt arbete samt CD-etikett)

Blanketter för studenter (blankett för inspelning av självständigt arbete/examensarbete)

För andra former av dokumentation skall motsvarande text om upphovsrätt och copyrightmärke användas.

Uppdaterad
Uppdaterad 2016-05-09