Protokoll och minnesanteckningar

Nedan publiceras protokoll från rektorsföredragning samt sammanträden med högskolestyrelsen, Centrala samverkansgruppen och Utbildnings- och forskningsnämnden inklusive nämndens utskott.

För frågor rörande ett särskilt protokoll, kontakta sekreteraren för respektive organ vilken framgår av protokollet alternativt under Organisation och anställda.

För äldre, här icke publicerade, protokoll kontakta registrator@kmh.se.

Uppdaterad 2016-09-21