Professor i musik och hälsaKungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH)

ledigförklarar härmed en anställning som

Professor i musik och hälsa

till Institutionen för musik, pedagogik och samhälle (MPS).

Tillträde: 1 oktober eller enligt överenskommelse. Anställningen är tillsvidare och omfattar 100 %.

Beskrivning av ämnesområdet

Kungl. Musikhögskolan (KMH) är ett konstnärligt lärosäte som utbildar inom ämnesområdet musik. Musik som ämne är stort och vilar på konstnärlig grund såväl som på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

KMH utvecklar, i enlighet med sin forskningsstrategi, forskning inom området musik, lärande och hälsa, vilket kan beskrivas som att med musik i fokus på ett mångsidigt sätt studera och utforska dess möjlighet att främja människans hälsa och välbefinnande. Forskningsresultaten inom detta fält efterfrågas och omsätts i hälsofrämjande och behandlande insatser inom hälso- och sjukvård, rehabilitering, socialt arbete, habilitering och specialpedagogik.

KMH söker nu en professor inom området som på ett aktivt sätt kan vara med och utveckla forskning i samverkan med andra universitet och lärosäten såväl som inom lärosätet. KMH för nu samtal med forskargrupper vid Karolinska Institutet för att etablera ett långsiktigt samarbete. Professorn i musik och hälsa kommer att verka i denna lärosätesövergripande miljö.

KMH erbjuder med sina konstnärliga utbildningar, där även forskning bedrivs, en miljö på högsta internationella nivå. KMH rankades nyligen #6 i världen av QS Top universities ranking inom området “Performing Arts”.

Anställningen kommer att vara placerad vid institutionen Musik Pedagogik och Samhälle där det idag bedrivs forskning inom musikpedagogik och musikpedagogik med inriktning mot musikterapi.

Arbetsuppgifter

 • Övergripande ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå inom området musik och hälsa samt utveckling av densamma.
 • Undervisning och handledning inom utbildning på samtliga nivåer. Undervisning sker på engelska samt svenska.
 • Egen forskning.
 • Representera KMH och vara drivande i uppbyggnad av konkret samarbetet med Karolinska institutet samt andra relevanta forskningsinstitutioner inom ämnesområdet.
 • Planering och ledning av samt medverkan i forskningsprojekt inom KMH såväl som i samverkan med andra lärosäte, inklusive ansökningar om forskningsmedel.
 • Uppdrag av administrativ art samt ledningsuppdrag på institutionsnivå och övriga nivåer inom KMH kan också förekomma.
 • Aktivt deltagande i KMH:s och institutionens inre arbete, inkluderande institutionsmöten och utvecklingsarbete, samt i förekommande fall antagningsprov, projekt och examinationer.
 • Samverka med det omgivande samhället, inklusive information om utbildning, forskning och utvecklingsarbete

Behörighetskrav och övriga ska-krav

Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §).

För att kunna utföra arbetsuppgifterna för denna anställning krävs dessutom att den sökande visat vetenskaplig skicklighet inom området musik och hälsa eller motsvarande genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes forskningsverksamhet håller hög internationell och nationell kvalitet, visat genom att ha publicerat sig i internationellt välrenommerade fora. Vi ser det som viktigt att den sökande är en meriterad forskare med stor kunskap och erfarenhet av empirisk och kvantitativ forskning såväl som kvalitativ forskning, samt med en bakgrund inom ämnesområdet musik.

Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, samt ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom vitsordade meriter inom utbildning på högskolenivå. Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Förmåga att kunna undervisa på svenska (eller annat nordiskt språk) samt engelska är ett krav. Den som vid anställningstillfället inte uppfyller de krav på språkkunskaper som ställs ska tillägna sig dessa inom två år.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga eller konstnärliga skickligheten (4 kap 3 § högskoleförordningen).

Dessutom ska följande bedömningsgrunder gälla:

 • Graden av vetenskaplig skicklighet, visad genom att ha utvecklat, lett och genomfört forskning av hög kvalitet.
 • Graden av pedagogisk skicklighet, visad genom att ha utvecklat, lett och genomfört utbildning av hög kvalitet samt genom förmåga att engagera och inspirera studenter och doktorander till eget lärande och att sprida engagemang och intresse för ämnesområdet.
 • Graden av förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
 • Graden av förmåga att verka som akademisk ledare samt sådan personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
 • Graden av administrativ och annan skicklighet av betydelse för arbetet.

Stor vikt kommer därutöver att läggas vid personliga egenskaper såsom förmågan att ta initiativ och samarbeta inom den egna ämnesområdesgruppen, inom övriga lärosätet samt externt mot det omgivande samhället.

KMH kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Övrigt

KMH strävar efter jämn köns- och åldersfördelning och ökad mångfald inom lärarkåren. Flertalet lektorer vid KMH är män, varför kvinnor särskilt uppmuntras att söka denna anställning.

Ytterligare information:

Kontakta prefekten vid Institutionen för musik, pedagogik och samhälle, Per-Henrik Holgersson, per-henrik.holgersson@kmh.se.

Facklig information: Eva Wedin (SACO-S) telefon 070-758 82 91, Ing-Marie Lindberg-Thörnberg (Lärarförbundet) telefon 070-890 99 08, Vladimir Spasic (ST), 08-16 15 89.

Välkommen med din ansökan!

Märk den med refnr 17/167, ange löneanspråk, bifoga styrkt meritförteckning, kortfattad beskrivning av din egen verksamhet, samt övriga handlingar du vill åberopa (allt i tre exemplar). Vi vill ha din ansökan senast den 7 juni 2017 till

Registrator, Kungl. Musikhögskolan, Box 27711, 115 91 Stockholm.

Uppdaterad 2017-05-16