Pedagogiskt forum

Vinjettbild för Pedagogiskt forum

Program för Pedagogiskt forum VT 2017

Pedagogiskt forum syftar till att skapa en livaktig pedagogisk diskussion inom hela KMH över institutionsgränserna för kompetenshöjning, kvalitetsstärkning och verksamhetsutveckling – för alla lärare dvs. professorer, lektorer och adjunkter samt timlärare och ev. övriga lärare.

Måndagar kl. 15:15-17:00
Sal 1E207


4 sep 
Lärandemål och examination – kursguidens utformning
Lektor Torbjörn Gulz, Institutionen för jazz (JZ)


18 sep
Rytmik som pedagogiskt verktyg för musicerande
Lektor Eva Wedin, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle (MPS)


9 okt
Din gehörsmässiga ryggmärgsreflex. Random Tone Generator – ett verktyg för att öva den musikaliska reaktionsförmågan.
Lektor Håkan Goohde, Institutionen för jazz (JZ) och 
adjunkt Hans Lindetorp, Institutionen för musik- och medieproduktion (MoM)


23 okt
Bedömning av självständiga arbeten
Lektor Johan Fröst, Institutionen för klassisk musik (KK)


6 nov 
Handledarrollen i självständiga arbeten
Lektor Kim Hedås, Institutionen för komposition, dirigering och musikteori (KDM)


27 nov
Möjlig gemensam bas för entreprenörskapskurser
Fil. dr Thomas Arctaedius, lärare i entreprenörskap vid Stockholms universitet


11 dec
Struktur för genomförande av självständiga arbeten på KTH
Doc. Olof Bälter, KTH


Ordf. i Pedagogiskt forum är Torbjörn Gulz (UF-nämndens v. ordf.)


Kontaktperson:
Annika Åkerblom, forskningshandläggare
annika.akerblom@kmh.se

Uppdaterad 2017-06-16