Minor field studies 2017/2018

Du som student vid KMH kan nu ansöka om Sidastipendium på 27 000 kronor för Minor Field Studies (MFS) för att göra en mindre fältstudie i ett utvecklingsland under höstterminen 2017 eller vårterminen 2018. Du kan under minst åtta veckor samla material ditt kandidat-, master- eller ämneslärarexamen.

Sista ansökningsdag för fältarbete på höstterminen 2017 är 14 juli 2017.

Vad är Minor Field Studies (MFS)?

Minor Field Studies (MFS) är Sidafinansierat stipendium på 27 000 SEK för att göra en mindre fältstudie i ett utvecklingsland på minst 8 veckor för att samla material till kandidat-, master- eller ämneslärarexamen.

Behörighetskrav

Du ska uppfylla följande för att vara behörig för MFS stipendiet:

 • Studera på kandidatnivå vid KMH och tagit minst 120 hp, eller studera på master nivå eller på ämneslärarutbildningen och tagit 150 hp
 • Inte påbörjat forskarutbildning
 • Enligt studieplan vara inplanerad att göra Självständigt arbete/Examensarbete
 • Använda MFS stipendiet för att samla in material till din uppsats under minst 8 veckor.
 • Ha goda kunskaper i engelska och svenska.
 • Vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige (PUT).
  OBS! Nordiska medborgare kan få dispens. Om du har PUT eller dubbelt medborgarskap får du inte göra fältarbetet i ditt ”gamla” hemland.
 • Inte har tagit emot Sidastipendium tidigare.
 • Vara registrerad som student vid KMH under studietiden.
 • Skriva uppsatsen på engelska.

Ansökan

Använd bifogade blankett (Wordformulär).

Personuppgifter och planerat fältarbete:
Ange dina personuppgifter, information om dina studier vid KMH, planerad period för fältarbete (minst 8 veckor) och var du planerar att göra fältarbetet.

Motivering: Ange kort motivation: varför du vill göra ett fältarbete/samla material till ditt examensarbete.

Underskrift: Ange datum, underskrift och namnförtydligande.

Bilagor

Du ska bifoga följande bilagor med din ansökan:

 • Projektbeskrivning på engelska (max 5 sidor). I den ska bakgrund, teori, syfte och metod framgå tydligt och klart. Du ska även reflektera ditt val av ämne och dess kopplingen till utvecklingsfrågor. Ange också hur ditt arbete kan komma värdlandet till nytta.
 • Budget. Ange dina rese- och levnadskostnader inklusive eventuella merkostnader.
 • Handledarens utlåtande.
 • Dokument som styrker att du har en kontaktperson i det land dit du planerar att åka.
 • Kopia av pass eller personbevis där medborgarskap framgår.

Sista ansökningsdag

Skicka in ansökan med alla bilagor till registrator@kmh.se senast 14 juli 2017.

Ansökans gång

Sista ansökningsdagen samlas alla ansökningar och lämnas till bedömningsgruppen som tar beslut om tilldelningen av MFS-stipendier utifrån Sidas riktlinjer. Bedömningsgruppen kommer att bestå av personer från olika institutioner vid KMH. Alla sökanden kommer att ges meddelande om utgången av ansökan efter beslutet. Alla beviljade stipendiater ska delta i en obligatorisk förberedelsekurs som ska genomföras innan utresa.

Eventuella frågor besvaras av Eva Wedin eva.wedin@kmh.se

Uppdaterad 2017-06-21