Kursguider – frågor och svar

Kursguiden är ett kompletterande dokument till kursplanen. Kursguiden innehåller praktisk information om t.ex. arbetsuppgifter, kurslitteratur, undervisande lärare, schema och lokaler. Den är därför är ett viktigt stöd i studenternas – och lärarnas – vardag. 

Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) fattade beslut om “Handläggningsordning för kurs- och utbildningsplaner” den 16 april 2014. Där står att respektive institution ska upprätta kursguider som komplement till KMH:s kursplaner. UFN beslutade att fastställa en mall för KMH:s kursguide den 4 september 2014.

Mall för kursguide (.doc, komprimerad som zip-fil)

Mall för beslut om kursguide (.doc, komprimerad som zip-fil)


FAQ – Vanliga frågor om kursguiderna:

 

Vad innebär "fastställandedatum" och hur ser de praktiska riktlinjerna ut för beslut avseende kursguiderna? 

Prefekten ansvarar för att varje kursguide fastställs/revideras i enlighet med den beslutsmall som har tagits fram för detta ändamål. Datum för beslut ska anges på varje kursguide. 

Steg 1: Institutionen kontaktar Utbildnings- och forskningsavdelningen (ufa@kmh.se) för att få ett löpnummer (i den beslutsserie som gäller för kursguider). 

Steg 2: Prefekten fattar beslut efter föredragning av studierektor eller annan ansvarig person på institutionen. 

Steg 3: Originalbeslut och aktuell kursguide delges Utbildnings- och forskningsavdelningen.

Steg 4: Utbildnings- och forskningsavdelningen arkiverar originalbeslut och kursguide samt expedierar till berörda inom organisationen.

  

Kan två kursplaner ha en gemensam kursguide?

Nej, två kursplaner kan inte ha en gemensam kursguide. Även om två kurser kan tyckas snarlika så finns det sannolikt skiftningar i lärandemålen som indikerar fördjupning och/eller breddning. Därmed ska examination och examinationsuppgifter beskrivas på olika sätt.

 

Kan en kursplan ha flera kursguider?

Ja, för huvudinstrumentkurser där flera instrumenttyper samlas under samma kursplan så kan detta vara en bra och ibland nödvändig lösning. En kursguide per instrument kan vara ett bra sätt att tydliggöra för studenten vad som gäller avseende repertoar, schema, och undervisande lärare.

Observera dock att lärandemål och formerna för examination gentemot dessa lärandemål ska vara likartat formulerade för att skapa en likvärdig kurs. Konkret betyder detta att samtliga involverade lärare inom en huvudinstrumentkurs måste samråda och diskutera former för examination. I förlängingen bör former för examination även diskuteras över institutionsgränserna för att skapa likvärdig utbildning.

 

Kan en kursplan som är utspridd över två eller flera terminer resultera i flera kursguider?

Nej, kursen är en sammanhållande enhet med tydligt definierade förväntade studieresultat (lärandemål) som i kursguiden ska konkretiseras i form av examinationsuppgifter. (En kursplan kan dock ha fler kursguider men inte av denna anledning, se tidigare resonemang kring huvudinstrumentkurser.)

 

Vilka lärare ska beskrivas under rubriken ”Övriga undervisande lärare”?

Samtliga undervisande lärare ska namnges. Gästföreläsare, ej anställda vid KMH, behöver inte namnges specifikt. (För kurser som ger studenten möjlighet att i samråd med kursledning föreslå/välja handledare/andra lärare så är det viktigt att KMH:s anställningsordning och arbetsordning följs.)

 

Hur skriver man en kursguide till en kursplan som i sin beskrivning är uppdelad i så pass olika moment/aktiviteter att de kan uppfattas som separata kurser av både lärare och student?

Frågan är svår att besvara på ett enkelt sätt. Diskussion om kursplanernas upplägg bör föras på respektive institution. Generellt kan man säga att olika moment/aktiviteter inom samma kursplan måste motiveras i skrivningar av lärandemål.

Sannolikt kommer kursguidesarbetet att leda till frågeställningar kring redan fastställda kursplaners relevans och formuleringar. UF-nämnden är medveten om problem som kan uppstå med framskrivandet av kursguider till vissa typer av kursplaner. UF-nämnden har initierat och påbörjat ett översynsarbete gällande samtliga utbildnings- och kursplaner på KMH. UF-nämnden ser kursguidesarbetet som en viktig del av KMH:s fortsatta kvalitetssäkringsarbete.

 

 

 

 

 

Uppdaterad 2016-09-21