Kurs, program och examen

Som anställd på KMH representerar du en högskola och myndighet. Det innebär att du förväntas ha god kännedom om hur högskolestudier går till. Läs igenom nedanstående information noggrant.

Kurser och kursplaner

All utbildning på en högskola sker i kursform. Varje kurs ska ha en fastställd kursplan, som studenterna ska få tillgång till före kursstart. Studenten får sin kursplan antingen av ansvarig lärare, eller direkt av prefekt eller studierektor.

Kursplanen beskriver bland annat vilka uppställda mål som studenten förväntas nå efter avslutad kurs. Den beskriver också vilken kurslitteratur studenten måste skaffa och vilken form av examination kursen har. Denna examination (eller flera delexaminationer) ska tillsammans säkerställa att studenten har nått kursplanens uppställda mål. Kursplanen beskriver i regel inte på detaljnivå hur kursen bedrivs vid de olika kurstillfällena. Det kan variera något, eftersom det är målen som ska styra innehållet.

Utbildningsprogram och utbildningsplaner

Om en student läser ett utbildningsprogram (t.ex. konstnärligt kandidatprogram, jazz), så finns det också uppställda mål för hela programmet, som studenten ska nå när hela programmet är klart. Dessa mål finns bestämda av regeringen i högskoleförordningen. Det är alltså inte KMH som fastställer vilka utbildningsmål ett utbildningsprogram har. Däremot har KMH (som alla högskolor och universitet) tolkat dessa mål och skrivit om målformuleringarna, så att de ska passa just den verksamhet som KMH bedriver.

Samtliga utbildningsplaner och tillhörande kursplaner kommer under läsåret att publiceras på www.kmh.se/utbildning


Hur får jag min examen?

Det är viktigt att känna till att en del utbildningsprogram leder till examen och andra inte. Ett program som leder till examen innehåller alltid minst en kurs som är det så kallade självständiga arbetet (eller examensarbetet). Om man läser ett program enligt fastställd utbildningsplan, och därmed läser de kurser som utbildningsplanen förevisar, så är det en sorts garanti för examen under förutsättning att man har godkänt resultat på samtliga kurser. Se vidare i Lokala regler för examen vid KMH som finns på www.kmh.se/regelverk.

Därför är det av största vikt att både lärare och student noggrant läser igenom utbildningsplanen och samtliga kursplaner. Den som fullgjort samtliga kurser inom ett program inklusive examensarbeteskursen kan ansöka om examen. Ansökan sker på särskild blankett som studenten själv laddar ned från www.kmh.se/studentblanketter.


Grundnivå eller avancerad nivå

Kurser och utbildningsprogram kan antingen ligga på grundnivå eller avancerad nivå. Kurser eller program som är tänkta att påbörjas direkt efter gymnasium eller folkhögskola ligger på grundnivå. Avlägger man en examen på grundnivå, vilket motsvarar 3 års studier på helfart, kallas denna examen för kandidatexamen 180 hp. 

Kurser och program som är tänkta att påbörjas efter avlagd kandidatexamen ligger på avancerad nivå. Avlägger man en examen på avancerad nivå, vilket motsvarar 2 års studier på helfart, kallas den för masterexamen 120 hp. Man kan i vissa fall även avsluta sina studier på avancerad nivå efter ett år. Då kan man ansöka om en magisterexamen 60 hp, under förutsättning att man uppfyller examenskraven.

 

Lärarprogrammet

KMH har även examensrätt för ämneslärarexamen 300-330 hp. Det programmet börjar på grundnivå och avslutas på avancerad nivå. Inom ett lärarprogram finns det alltså kurser både på grundnivå och avancerad nivå. 

Det är alltså väsentligt för studenten att veta på vilken nivå varje kurs ges. Detta kan vara helt avgörande när studenten ansöker om din examen.

 

Program som inte leder till examen

KMH har även utbildningsprogram som inte leder till examen. Utbildningsplanerna som beskriver dessa program har inte några kurser som innehåller självständigt arbete (examensarbete).

 

Valbara kurser 

Utbildningsprogram inneållher både obligatoriska och valbara kurser. De valbara kurserna publiceras listade per institution på den externa webben på www.kmh.se/valbara-kurser.
Valen ska vara gjorda senast 15 april inför påföljande läsår.

 

Fristående kurser 

KMH erbjuder också fristående kurser på vanligtvis 5-15 högskolepoäng. Kurserna riktar sig både till den som vill fördjupa och bredda en tidigare utbildning eller yrkeskompetens, och till den som vill studera i allmänt bildningssyfte. Kurserna utannonseras fortlöpande under året på www.kmh.se/utbildning. Behörig att söka är den som har grundläggande behörighet för högskolestudier. Till vissa kurser förekommer urval och/eller särskilda antagningsprov.  Anmälan till fristående kurser görs via www.antagning.se.

 

Kursvärderingar

Alla högskolor är enligt högskoleförordningen skyldiga att ge studenterna möjligheter att lämna kursvärderingar i anslutning till varje kurs. Studenterna ska ha rätt att ta del av sammanställningar av resultaten och eventuella åtgärder som vidtas utifrån dem.

 

Kursvärderingssystemet vid KMH är under utveckling

Utbildnings- och forskningsnämnden (UF-nämnden) ansvarar för utbildningarnas kvalitet och beslutar om riktlinjer för kursvärderingar och om åtgärder för att följa upp resultat av kursvärderingarna.

Om du har frågor om UF-nämndens pågående arbete för att utveckla kursvärderingssystemet vid KMH är du välkommen att kontakta Utbildnings- och forskningsavdelningen, http://www.kmh.se/utbildnings-och-forskningsavdelning.

 

Studievägledning

Vid KMH är det institutionerna som erbjuder studievägledning för studenterna. KMH har därför ett mentorssystem som omfattar samtliga utbildningar och institutioner. Vid läsårsstarten tilldelas varje student en mentor. En mentor är en lärare som har särskild uppgift att stödja och vägleda studenter. Mentorn ska följa studenterna  under läsåret, ge råd i samband med val av kurser och hjälpa studenterna att finna sin roll på arbetsmarknaden. Mentorn bör också ha till uppgift att följa upp studentens utbildning.

Förutom mentorer finns vid institutionerna även studierektorer och andra med uppdrag att ge råd och vägledning till studenterna.

Uppdaterad 2016-05-09