Masterprogram musikpedagogik 120 hp


Kunskapsområdet för musikpedagogik vid KMH omfattar alla former av musikaliskt lärande och erfarande av musik. Denna definition innebär en öppenhet gentemot kontexter med och utan anknytning till undervisning, oavsett ålder, kultur eller historisk tid.

Forskningen och forskarutbildningen i musikpedagogik vid KMH har sedan läsåret 2006/07, som övergripande profil, fokus på musikalisk kunskapsbildning, kännetecknat av lärande genom musicerande, lyssnande och perifert erfarande. Inom det musikpedagogiska forskningsfältet utgör studier av detta område grundforskning vars resultat har bäring på undervisning och utbildning. Det är också detta kärnområde, som ger musikpedagogik sin specifika karaktär. Hit hör också den fysiska dimensionen i musik, till vilken vi inte endast räknar gestik i samband med musicerande, utan även en generell koppling mellan musik och rörelse. Denna profilering innebär också att både sociala, kulturella och praktiska dimensioner tillgodoses.

Utbildningen vänder sig till personer med omfattande erfarenheter av musicerande, och som även har förståelse för olika musikkulturer och olika musikfunktioner. Masterprogrammet skall utgöra en viktig möjlighet som kompetensutveckling i ett livslångt lärande och därigenom fungera som en värdefull mötesplats för professionellt verksamma inom olika musikområden – med och utan koppling till undervisning. En given grupp med denna erfarenhet är yrkesverksamma lärare i musik eller musiker med pedagogisk erfarenhet.

Studenten skall inom programmets kurser:

  • kontinuerligt utveckla sin förmåga att skriva vetenskapliga och populärvetenskapliga texter;
  • bidra till att skapa värdefull referenslitteratur inom området genom att
  • dokumentera och reflektera över sin egen kompetens inom området;
  • kommentera varandras texter om egen kompetens;
  • inta ett vetenskapligt förhållningssätt till sin egen och andras förförståelse;
  • relatera musikalisk kunskapsbildning till olika vetenskapliga teoretiska perspektiv och ansatser;
  • skriftligt diskutera valda aspekter av musikalisk kunskapsbildning efter att i samarbete med praktiker ha undersökt dessa;
  • analysera för- och nackdelar med olika datainsamlingsmetoder för att undersöka valda aspekter av musikalisk kunskapsbildning.

Vidare information om programmet finns utbildningsplanen, som finns tillgängligt som pdf här nedan.

Uppdaterad 2017-03-13