Jämlikhet / Jämställdhet

Jämställdhet - Mångfald - Likabehandling

Vision för jämställdhetsarbetet

KMH ska vara en kreativ och stimulerande miljö där alla har jämlika möjligheter att uppnå goda studie- och arbetsresultat. Detta lägger grunden för hög kvalitet i både utbildning och forskning.

KMH behöver därför attrahera, rekrytera, bibehålla och utveckla studenter och medarbetare oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

KMH ska vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och som präglas av jämställdhet. Trakasserier eller särbehandling kan aldrig accepteras.

Sammantaget innebär detta att alla har samma rättigheter och möjligheter och att alla studenter och medarbetare är viktiga resurser för KMH:s kvalitetsutveckling. Var och en har ansvar för att vi tillsammans ska hålla jämlikhetsarbetet levande.

Läs mer i Jämlikhetsplan 2015-2017 (pdf)


Webbenkät om jämställdhet mars 2016

Här kan du ta del av resultaten från webbenkäten om jämställdhet (pdf)


Uppdaterad 2016-09-06