Internationell samverkan

Internationalisering är en viktig och prioriterad del av KMH:s verksamhet. KMH är medlem och bidrar aktivt i flera internationella organisationer.

Bland dessa spelar Association Européene des Conservatoires (AEC) en central roll.

Inom det musikpedagogiska området är International Society for Music Education (ISME) betydande.

KMH medverkar även i följande internationella utbildningssamarbeten, utbytesprogram och internationella satsningar:

 

Logotyp för projektet Access Creativity

Access Creativity 
KMH ingår i ett stort internationellt entreprenörsprojekt, Access Creativity, som finansieras av ”Central Baltic INTERREG IV Programme 2007-2013”.

 

Art Up Your Career 
är en karriär- och entreprenörsportal som har skapats av Estonian Academy of Music and Theater, Estonian Academy of Arts, Aalto University Small Business Centre i Finland och Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) för studenter och alumner inom design, konst, musik och teater inom ramen för Acces Creativity. http://www.artupcareer.net

 

Logotyp för CoPeCo (Masters in Contemporary Performance & Composiiton)

CoPeCo 
Inom ramen för ”the Life Long Learning Programme Curriculum Development” arbetar KMH fram ett masterprogram, Master's in Contemporary Peformance and Composition, (CoPeCo), i samarbete med AEC och partnerinstitutioner i Estland, Tyskland och Frankrike.

 

Joint Programmes
KMH erbjuder tre joint master's programmes; Nordic Master's In FolkMusic, Nordic Master's In Jazz och Joint Music Master for New Audiences and Innovative Practice. 

 

Logotyp för Polifonia

Polifonia
Polifonia är ett projekt med stöd från ”Erasmus Networks Programme”. I samarbetet ingår AEC och 55 musikhögskolor/akademier från Europa. KMH har sedan projektets start varit en aktiv samarbetspartner i Polifonia. 

 

Tempus
Institutionen för jazz driver genom EU:s utbildningsprogram ”Tempus” ett projekt där KMH:s främsta uppgift är att bistå med sakkunskap vid uppstart av en jazzutbildning i Serbien.

 

Strategic Grant for Internationalization
KMH har även beviljats bidrag, ”Strategic Grant for Internationalization”, från Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning (STINT) för att möjliggöra och fördjupa ett strategiskt internationaliseringssamarbete med Kina.

 

För mer information om internationell samverkan kontakta:
Evelina Sköld, vik. utbildningshandläggare vid Utbildnings- och forskningsavd (UFA)
evelina.skold@kmh.se

 

Utbytesprogram och bilaterala avtal
KMH deltar i Nordiska Ministerrådets Nordplus, EU:s Life Long Learning Program/ Erasmus och det SIDA-finansierade programmet Linnaeus/Palme utbytesprogram. KMH har även tecknat ett bilateralt utbytesavtal med University of Northern Texas i USA. 

För mer information om utbytesstudier och utbytesprogram se: www.kmh.se/studentutbyte
Kontakt: international@kmh.se

Uppdaterad 2016-11-08