Högskolelektor i musik


Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH)

ledigkungör härmed en anställning som

Högskolelektor i musik

med placering vid Institutionen för klassisk musik

Anställningen är tidsbegränsad (tre år) och omfattar 100% av heltid.

Arbetsuppgifter

Anställningen omfattar ett tidsbegränsat uppdrag som prefekt för Institutionen för klassisk musik. Viss undervisning vid KMH kan även förekomma efter överenskommelse.

I egenskap av prefekt ingår följande arbetsuppgifter:

 • Ledning av kvalitetsutvecklingen - i samklang med det arbete som Utbildnings- och forskningsnämnden bedriver - vid institutionen avseende den konstnärliga och/eller vetenskapliga samt den pedagogiska verksamheten.
 • Ledning av allt arbete vid institutionen.
 • Ansvar för institutionens ekonomi.
 • Ansvar för institutionens genomförande av kurser inom sitt utbildningsuppdrag, samt genomförande av forskning inom ramen för forskningsanslag.
 • Ansvar för institutionens arbetsmiljö; den organisatoriska/psykosociala arbetsmiljön avseende all personal på institutionen, och den fysiska arbetsmiljön inom de lokaler som varaktigt och huvudsakligen disponeras för institutionens verksamhet
 • Ansvar för personalen vid institutionen. Prefekten har initiativskyldighet i personalärenden som ska avgöras av rektor eller KMH:s styrelse, t.ex. nyanställning och upphörande av anställning
 • Information till och samverkan med personal och studenter vid institutionen avseende verksamhet, kvalitet och utveckling, och att personal och studenter är informerade om, och har möjlighet att påverka institutionens utveckling
 • Ansvar för institutionens övergripande schemaläggning samt lärarnas tjänsteomfattning.

Prefekten leder regelbundna möten med lärare och studierektorer, för att stärka den konstnärliga och/eller vetenskapliga och pedagogiska kvalitetsutvecklingen inom institutionen.

Arbetsuppgifterna inbegriper ett nära samarbete med institutionens studierektorer och kräver att flera arbetsuppgifter delegeras från prefekten till de senare. Avstämningar och uppföljning mellan prefekt och studierektorer är därför centrala.

Arbetsuppgifterna innebär ett nära samarbete med rektor, som är arbetsledare för lektorn under det att prefektskapet ingår som huvudsaklig arbetsuppgift i anställningen, samt högskoleförvaltning.

Det förutsätts även att högskolans prefekter därtill ska ha regelbundna möten med varandra för att diskutera institutionsövergripande frågor och att man i dessa sammanhang ser till det bästa för hela högskolan.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som högskolelektor inom konstnärlig verksamhet är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt konstnärlig doktorsexamen, visat konstnärlig skicklighet eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (4 kap 4 § högskoleförordningen).

För att kunna utföra arbetsuppgifterna för denna anställning krävs således

 • att den sökande ska ha erfarenhet av arbete som prefekt eller motsvarande i minst 3 år
 • att den sökande har erfarenhet av förändringsarbete och därmed har förmågan att kunna entusiasmera sina medarbetare och att skapa en laganda, samt,
 • att sökande i rollen som prefekt (eller motsvarande) haft ansvar för utbildningsdimensionering, verksamhets- och ekonomistyrning, och då särskilt kunna påvisa skicklighet när det gäller budgetering, ekonomisk uppföljning och förmågan att kunna hålla givna ekonomiska ramar.
 • mångårig erfarenhet (minst 5 år) av att undervisa inom högre utbildning i musik.
 • att den sökande ska kunna skriva och leda möten på svenska.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom vitsordade meriter inom högre utbildning.

Meriterande är utbildning inom ledarskap/coaching.


Tidsbegränsning

Denna anställning är tidsbegränsad till tre år med stöd av 4 kap. 10 § högskoleförordningen enligt vad som sägs om lärare inom konstnärlig verksamhet. Anställningen kan komma att förnyas.

Om anställningen inte längre får tidsbegränsas med stöd av 4 kap. 10 § högskoleförordningen kan anställningen komma att förnyas som en anställning tills vidare utan ledigkungörande enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en högskolelektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket (4 kap 4 § högskoleförordningen).

Därutöver ska följande bedömningsgrunder gälla:

 • Graden av konstnärlig skicklighet, visad genom att ha utvecklat och lett konstnärlig verksamhet av hög kvalitet.
 • Graden av pedagogisk skicklighet, visad genom att ha handlett studenter på grundnivå och avancerad nivå och genom att ha utvecklat, lett och genomfört utbildning av hög kvalitet på grundnivå och avancerad nivå.
 • Graden av förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Då prefektskapet ingår som huvudsaklig arbetsuppgift i denna anställning, ska vid denna rekrytering störst vikt läggas vid graden av förmåga att verka som akademisk ledare i allmänhet och prefekt i synnerhet samt sådana personliga egenskaper såsom förmågan att samarbeta inom den egna institutionen, med studentföreträdare, med högskoleledning och externt mot det omgivande samhället. Här är förmågan att se till ett helhetsperspektiv för hela högskolans bästa av största vikt. Detta kan innebära att egna särintressen ibland måste stå åt sidan.

KMH kommer sammanfattningsvis i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Sökande kan komma att kallas till intervju.


Övrigt

KMH strävar efter jämn köns- och åldersfördelning och ökad mångfald inom lärarkåren. Flertalet lärare/prefekter vid KMH är män, varför kvinnor särskilt uppmuntras att söka denna anställning.

Ytterligare information:

Kontakta personalchef Gabriella Civalero, e-post: Gabriella.Civalero@kmh.se.

Facklig information: Eva Wedin (SACO-S) telefon 070-758 82 91, Ing-Marie Lindberg-Thörnberg (Lärarförbundet) telefon 070-890 99 08, Vladimir Spasic (ST), 08-16 15 89.

Välkommen med din ansökan!

Märk den med refnr 17/65, ange löneanspråk, bifoga styrkt meritförteckning, kortfattad beskrivning av din egen verksamhet, samt övriga handlingar du vill åberopa (allt i två exemplar). Ansökan ska vara inkommen senast den 2 mars 2017 till Kungl. Musikhögskolan, Box 27711, 115 91 Stockholm

Uppdaterad 2017-02-14