Fusk och disciplinära åtgärder

Fusk och disciplinära åtgärder

Övergripande om fusk
På KMH vill vi på alla sätt förebygga och förhindra fusk. Fusk innebär att en student, vid prov eller när en studieprestation ska bedömas, använder sig av otillåtna hjälpmedel, samarbetar på ett otillåtet sätt eller på annat sätt vilseleder. Det gäller även om en student hjälpt någon annan att fuska.

När prov sker vid s.k. salsskrivningar är det inte tillåtet att använda fusklappar, mobiltelefon eller andra otillåtna hjälpmedel. När det gäller examensarbeten, hemtentamina och andra prov då studieprestationen inte övervakas, är det viktigt att känna till hur källhänvisningar, citat och referenser används. Här är plagiat och kopiering de vanligaste typerna av fusk. Plagiat kan utgöras av allt från att i eget namn lämna in ett helt arbete som någon annan gjort till att kopiera delar av en text eller musikstycke. På KMH skickas studenternas inlämningsuppgifter och övriga självständiga arbeten till textanalyssystemet Urkund för plagiatkontroll. 

Konsekvenserna av fusk
Alla misstankar om fusk ska anmälas till rektor (antingen direkt eller via Enheten för ledningsstöd). Rektor ansvarar sedan för att ärendet utreds och den student det gäller får tillfälle att yttra sig över anmälan.

Fusk kan leda till att studenten varnas eller stängs av. När utredning gjorts kan rektor antingen meddela varning eller komma fram till att ärendet ska lämnas utan åtgärd. Rektor kan också låta disciplinnämnden pröva ärendet. Om disciplinnämnden finner att fusk förekommit kan student stängas av från sina studier i sammanlagt högst sex månader. Det innebär att studenten under denna tid inte får delta i undervisning eller examination och inte får vistas i KMH:s lokaler. Ett beslut om avstängning meddelas CSN som i sin tur kan fatta beslut om att dra in studiemedel under tiden för avstängningen.  

Andra disciplinförseelser
Disciplinåtgärder kan även riktas mot studenter som stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid KMH eller annan särskild inrättning inom KMH. Åtgärder kan även riktas mot student som utsätter en annan student eller en arbetstagare vid KMH för trakasserier eller sexuella trakasserier. Dessa förseelser handläggs på samma sätt som fusk.

Disciplinnämnden
Disciplinnämnden består av rektor, en jurist samt en lärare. Studenterna har rätt att vara representerade med två representanter. Studentrepresentanterna utses av KMS. Ledamöterna i disciplinnämnden hittar du under Organisation och anställda.

 

Regler angående disciplinförseelser
Reglerna om disciplinförseelser och påföljder samt hur ärendet bereds och disciplinnämndens sammanställning finns i kapitel 10 i högskoleförordningen (1993:100).

Ytterligare om plagiat och akademiskt skrivande
Inför ett självständigt arbete är det viktigt att informera sig om hur man skriver för att undvika plagiat. Göteborgs Universitet har utarbetat en kortfattad onlinekurs med korta videoinspelningar om akademiskt skrivande som tar upp frågor om citat, referat och vad plagiering är. Kursen är en bra inledning och kräver ingen registrering eller anmälning. Här informeras även om bl.a. studieteknik.

Materialet från Göteborgs universitet får användas enligt Creative Commons.

 

Uppdaterad
Uppdaterad 2015-12-07