E-plikt

Enligt lag ska ett exemplar av allt som publiceras offentligt levereras till Kungl. Biblioteket (KB).

Fr.o.m. 2015 gäller denna leveransplikt även elektroniskt material som görs tillgängligt för allmänheten: t.ex. pdf-filer, men även film, ljudfiler osv.

Sådant material kommer, oavsett innehållstyp, att levereras via DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) och kommer att finnas offentligt tillgängligt i KB:s databas Libris.


Avhandlingar och studentuppsatser levereras redan idag automatiskt, när respektive student eller forskare själv registrerar sitt arbete i DiVA.

KMH:s övriga myndighetspublikationer produceras och levereras i allmänhet av Samverkansavdelningen. 

Men det förekommer också att digitala KMH-publikationer produceras av enskilda institutioner, avdelningar eller projekt för publicering via www.kmh.se eller i andra digitala kanaler. Det kan gälla:

  • egna presentationsmaterial
  • konferens- eller festivalprogram
  • m.m. 

Varje prefekt och avdelningschef bör informera sina medarbetare om e-plikten och säkerställa rutiner så att eventuellt egenpublicerat material rapporteras och överlämnas till Samverkansavdelningen för vidare leverans till KB.


Det är bara vissa typer av publikationer som omfattas; i första hand:

  • material som gjorts tillgängligt för allmänheten i Sverige (alltså inte protokoll, interna utredningar och andra rent interna  dokument)
  • material som är avgränsat och kan levereras i form av en samlad fil (dock inte databaser eller programvara)

Kungl. Bibliotekets informationsbroschyr om e-plikt (pdf)

Mera information följer på denna sida.

För ytterligare information:

Karin Nordgren, chefsbibliotekarie
karin.nordgren@kmh.se, tel. 08-16 18 10

Måns Tengnér, samverkansledare
mans.tengner@kmh.se, tel. 070-173 15 63

Uppdaterad 2016-05-27