Blanketter för anställda

Vissa blanketter går att fylla i direkt på skärm. De måste dock i allmänhet skrivas ut och lämnas in som underskrivet pappersoriginal.

Spara i så fall en kopia lokalt (t.ex. på din hårddisk).

Öppna sedan i Adobe Acrobat/Acrobat Reader (för pdf-filer), i Microsoft Word (.doc, .docx) respektive Microsoft Excel (.xls, .xlsx); fyll i din kopia, spara och skriv ut.


Anställning, uppdrag
2016-01-20 Anställningsavtal
Wordblankett   Pdf-blankett
2017-04-28 Beslut och löneunderlag för tillfällig/intermittent anställning
Wordblankett   Pdf-blankett
2015-05-20 Bisysslor (bilaga till FC 2015:11)
2016-03-17: Blankett uppdragsavtal pdf, ifyllbar på skärm

Registrera ditt lönekonto hos Danske Bank

2017-03-17 Du som har BankID: 
Registrera lönekonto via webbfomulär (pdf, instruktion)

Du som saknar BankID:
Blankett för manuell registrering (pdf)
Lämnas till lönekontoret rum 1A505.

Ledighet, sjukdom
2015-03-23: Försäkran vid sjukdomsfall
2015-04-29: Ledighetsansökan

  Tidrapportering
Tidrapporter flextid
2017-04-28: Tidrapport och löneunderlag för timavlönad lärare
Wordblankett   Pdf-blankett
2015-04-29: Timrapport
anställd TA-personal
2015-04-29: Övertid/mertid SC-TA-pers

  Arvoden
 2013-03-26: Arvodesräkning utländsk
  Se även Registera ditt lönekonto ovan

  Kostnadsersättning
2015-04-29: Kostnadsersättning
2015-04-29: Kostnadsersättning (sjukvård)

  Attesträtt
2015-04-29 Beslut och förteckning över attestberättigade (Wordformulär)
2015-04-29 Förteckning över slutattestberättigade (Wordformulär)

  Reseräkning
2015-04-29: Reseräkning - Sverige
2016-04-29: Reseräkning - Utland (nu ifyllbar i Acrobat/Acrobat Reader)
2015-04-29 Bilaga till reseräkning

Repro

Beställningsblankett för repro (Wordformulär)


Blanketter för internationellt personal-/lärarutbyte finns under
Internationellt > Personalmobilitet
Internationellt > Lärarmobilitet

Uppdaterad 2017-05-17