Avdelningen för ledningsstöd, personal och ekonomi

Chef Nina Cajhamre
planeringschef
chef för LPE 
nina.cajhamre@kmh.se
08-16 18 06

Enheten för ledningsstöd

ska utgöra stabsfunktion för KMH:s ledning. Detta inbegriper:

 • Strategisk och operationell planering och uppföljning av KMH:s övergripande verksamhet och ekonomi inkl. medelsfördelning, budgetuppföljning, prognoser, resultatredovisning, målframtagning, riskanalyser m.m.
 • Kanslistöd i planering och uppföljning av ekonomi och verksamhetsdimensionering hos institutioner och avdelningar.
 • Sekretariat för rektor och förvaltningschef
 • Sekretariat för KMH:s styrelse, disciplinnämnd och Lärarförslagsnämnd
 • Registrators- och arkivfunktioner
 • Utredning och handläggning av ärenden kopplade till stabsfunktionen samt stöd i juridiska frågor
 • Byggnadsplanering (dispositionsbeslut, ombyggnad, nybyggnad, förhyrningar)

Bergold Cecilia Projektledare nybyggnad
cecilia.bergold@kmh.se
Cajhamre Nina

Planeringschef
Chef för LPE
nina.cajhamre@kmh.se
08-16 18 06

Dyberg Magnus Administrativ handläggare
magnus.dyberg@kmh.se
08-16 19 79
Larsson Björn Arkivarie
bjorn.larsson@kmh.se
08-16 19 71
Lenneryd Catharina Controller (fr.o.m. 2017-09-01)
catharina.lenneryd@kmh.se
08-16 18 72, 072-142 99 22
Mattisson Mikaela Institutionssekreterare
mikaela.mattisson@kmh.se
08-16 19 89
Nilsson Linda Assistent till rektor och förvaltningschef
linda.nilsson@kmh.se
08-16 17 00
Österberg Dahlström Helena Registrator
registrator@kmh.se
helena.osterberg-dahlstrom@kmh.se
08-16 18 37

Personalenheten

har såväl operativa som strategiska ansvarsuppgifter inom personalområdet. Detta innebär bl.a. beredning av och stöd inom:

 • Anställningsfrågor (förordnande, lön, ledighet, intyg, entledigande, pensionsfrågor)
 • Arbetsmiljö och arbetsskadefrågor (bl.a. ledamotskap i arbetsmiljökommittén och krisgruppen)
 • Arbetsrätt (information om lagar, förordningar och avtal; kontakt med Arbetsgivarverket, föredragande i Personalansvarsnämnden).
 • Samverkansprocessen med personalorganisationerna och förhandlingar enligt MBL
 • Jämställdhets- och mångfaldsfrågor (då studenter berörs i samverkan med Studieadministrativa avdelningen)
 • Kompetensutvecklingsfrågor
 • Lönerevisionsprocesser
 • Personalsociala frågor
 • Rekrytering, omplacering och avveckling av personal (föredragande i lärarförslagsnämnden), samt
 • Ansvar för personaladministrativa delen i nuvarande stödsystem (ODEN)
Civalero Gabriella Personalchef
gabriella.civalero@kmh.se
08-16 18 40
Dogra Mona Löneassistent
mona.dogra@kmh.se
08-16 18 36
Hakobyan Lia Lönesekreterare
lia.hakobyan@kmh.se
08-16 18 47
Tillberg Ingrid Institutionssekreterare
ingrid.tillberg@kmh.se 
08-16 14 72
Åhman Karin Personalhandläggare
karin.ahman@kmh.se
08-16 18 92

Ekonomienheten

förser chefer på alla nivåer med underlag för att bedöma ekonomiska förutsättningar för och konsekvenser av fattade beslut samt att beräkna, utbetala och enligt lag och förordning redovisa KMH:s in- och utbetalningar inkl. löner, pensioner och källskatter, att sammanställa myndighetens ekonomiska transaktioner till ett finansiellt resultat samt svara för nödvändig utveckling inom ekonomi- och löneområdena. 

Gemensam e-post
ekonomi@kmh.se
Löfroth Inger
 
Redovisningschef
inger.lofroth@kmh.se
08-16 18 44
Haataja Elise Ekonomihandläggare
elise.haataja@kmh.se
08-16 18 43
Lindström Ylva Ekonomiassistent (ej i tjänst)
ylva.lindstrom@kmh.se
08-16 19 63
Lundmark Suzanne Institutionssekreterare
suzanne.lundmark@kmh.se
08-16 18 15
Marklund Gabriella Ekonomiassistent
gabriella.marklund@kmh.se
Uppdaterad 2017-08-14