Arbetsmiljö

Mål och syfte

Mål och syfte med arbetsmiljöarbetet anges i KMH:s arbetsmiljöpolicy.

Arbetsgivarens ansvar 

Enligt Arbetsmiljölagen har arbetsgivaren – rektor - det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. Det övergripande ansvaret för arbetsmiljön inom KMH har av rektor delegerats till förvaltningschefen; det gäller såväl den psykosociala och fysiska arbetsmiljön som brandskyddsarbetet.

Ansvaret är vidaredelegerat på så sätt att prefekter och övriga chefer har ansvaret för arbetsmiljö som direkt påverkas av de olika beslut de fattar. Vid oklarheter i var ansvaret i en arbetsmiljöfråga ligger inom KMH ska förvaltningschefen ge besked.

I praktiken innebär detta att då någon har frågor angående arbetsmiljön ska han/hon vända sig till sin närmaste chef, respektive sin prefekt eller mentor. 

Vid KMH ska en brandansvarig utses med uppgift att ansvara för att högskolans systematiska brandskyddsarbete fungerar.

KMH ska utse en person som har till ansvar att följa upp de rekommendationer som Arbetsmiljökommittén (AMK) beslutar om. Denna person skall också vara föredragande i AMK.

Personalens och studenternas ansvar

I det dagliga arbetet har alla ett personligt ansvar för hälsa och miljö. Det ankommer på var och en att inte bara följa instruktioner och rutiner utan att också att vara uppmärksam på, och genast rapportera, eventuella tillbud och risker för försämring av arbetsmiljön.

Vad innebär ett systematiskt arbetsmiljöarbete?

Att skapa en god arbetsmiljö kräver ett aktivt och systematiskt arbete. Arbetsgivaren ska, enligt arbetsmiljölagen, systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Detta innebär bl.a. att interna kontroller av den fysiska och psykiska arbetsmiljön genomförs årligen i form av skyddsronder.

Till grund för det långsiktiga arbetsmiljöarbetet ligger även den enkätundersökning som genomförs bland personalen. De utvecklingssamtal som hålls med personalen utgör en viktig källa till att identifiera problem i arbetsmiljön.

Tillsammans med resultatet av skyddsronderna och enkätundersökningen bildar detta grund för den handlingsplan med åtgärder som upprättas för att förbättra arbetsmiljön. Det systematiska arbetsmiljöarbetet har bl.a. resulterat i KMH:s interna rutiner och policydokument.

Arbetsmiljöarbetet ska integreras i det dagliga arbetet som en del av den löpande verksamheten. Mer övergripande frågor, som rör hela KMH, behandlas dock av ledningen och i AMK.

För att underlätta formerna för ett systematiskt arbetsmiljöarbete finns vid KMH ett lokalt samverkansavtal på institutions- och avdelningsnivå som bl.a. reglerar hur arbetsmiljöfrågorna ska behandlas. 

Förändringar

Vid KMH ska en konsekvensbedömning göras inför större förändringar i arbetsmiljön. Genomförda förändringarna i arbetsmiljön ska utvärderas.

Arbetsplatsmöten

För att så långt det är möjligt integrera arbetsmiljöfrågorna i det dagliga arbetet tas arbetsmiljöfrågorna upp på de arbetsplatsträffar för samverkan som kommits överens mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationerna vid KMH.

Handlingsplan

En handlingsplan ska av arbetsgivaren upprättas en gång per år med utgångspunkt i de skydds- och brandskyddsronder som görs under året. I handlingsplanen ska anges vad som ska göras och vem som är ansvarig för åtgärden samt när åtgärden senast ska vara utförd. Handlingsplanen ska löpande tas upp vid AMK för rapportering om vad som åtgärdats.

Den avrapportering som ska göras av varje chef efter de årliga utvecklingssamtalen ska också ingå i handlingsplanen. Endast sådana arbetsmiljöfrågor som inte kan åtgärdas med kort varsel ska föras in i planen.

Rektor ansvarar för att rapporteringen från utvecklingssamtalen från prefekterna förs över till handlingsplanen. När det gäller förvaltningsorganisationen har förvaltningschefen motsvarande ansvar när det gäller avdelningschefernas rapportering.

I handlingsplanen ska ingå en bedömning av kostnaderna för föreslagna åtgärder. I den mån det inte finns medel i budgeten för det år handlingsplanen upprättas ska åtgärderna planeras in i kommande års budget.

Handlingsplanen och de däri föreslagna åtgärderna ska löpande behandlas i AMK.

Skriftlig beskrivning av hur KMH:s arbetsmiljöarbete är organiserat

KMH ska ha en beskrivning av organisationen för arbetsmiljöarbetet. I denna ska ingå en beskrivning av brandskydds- och krisorganisation. I beskrivningen skall också finnas ritningar över KMH:s fastigheter där det anges:

– hur många personer som får vistas i respektive utrymme samtidigt
– var ev. riskfyllt material eller utrustning finns
– var brandskyddsutrustning är placerad
– vilka dörrar som är branddörrar,
– utrymningsvägar
– var förstahjälpen-tavlor är placerade 
– var det finns telefoner vars anknytning kan ringa utanför växeln

Ovanstående beskrivning ska dessutom finnas i listform med samma innehåll. Beskrivningen ska finnas samlad i tre pärmar som ska vara placerade i Internservice, hos intendenten på Edsbergs slott samt hos den brandskyddsansvarige.

Relevanta delar ur beskrivningen ska även finnas på KMH:s hemsida.

Information om AMK:s sammansättning, och dess mötesprotokoll finns anslagna på högskolan och på KMH:s hemsida. (Se Arbetsmiljö>Arbetsmiljökommittén)

Rutin då tillbud eller skada inträffat

De anställda och studenter som råkar ut för ett tillbud, olyckshändelse, sjukdom eller annan ohälsa samt hot eller motsvarande ska anmäla detta till sin närmaste chef eller prefekt. Särskilda blanketter finns på KMH:s interna hemsida eller att hämtas på personalavdelningen. Den chef, eller prefekt, som tar emot rapporten ska underteckna densamma och skicka den till personalavdelningen. En kopia ska behållas vid den avdelning eller institution som har tagit emot rapporten.

Vid början av varje kalenderår ska arbetsgivaren följa upp de arbetsskador, ohälsa, tillbud och risker som rapporterats genom att sammanställa statistik.

Utbildning i arbetsmiljöfrågor

Samtliga skyddsombud ska årligen erbjudas att genomgå en grundutbildning i arbetsmiljöfrågor. Alla anställda och studenter ska ha genomgått en brandskyddsutbildning. Årligen ska de som inte gått denna utbildning eller anser sig behöva repetition erbjudas detta i början på höstterminen.

Regelverk för arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljöarbetet regleras såväl av lag och förordning som interna policydokument och rutiner vid KMH.

Centrala regelverk
Arbetsmiljölagen (1977:1160) och Arbetsmiljöförordningen (1977:1166) kompletteras av Arbetsmiljöverket föreskrifter.

Interna regelverk
Se förteckning över KMH:s regelverk. Regelverket innefattar ordningar, handlingsplaner, strategier, policydokument/regler, rutiner och avtal.

Handlingsplan för arbetsmiljöarbetet vid KMH ska upprättas för varje läsår.

En förteckning över rutiner och policydokument ska finnas sammanställd och tillänglig på KMH.

Uppdaterad 2017-08-16