Behörighet, antagningsprov m.m.

Behörighet

För antagning till utbildningsprogram krävs både grundläggande och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet innebär för studier på grundnivå i princip slutbetyg från gymnasieskola och goda kunskaper i svenska språket och för studier på avancerad nivå en tidigare kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng.
Särskild behörighet innefattar i de flesta fall godkända antagningsprov och de övriga specifika krav som gäller för tillträde till utbildningsprogrammet, t.ex. tidigare examen.

Kompletterande handlingar
Kompletterande handlingar som styrker behörighet eller en eventuell ansökan om undantag från behörighetskraven, ska skickas in i samband med anmälan, enligt de instruktioner som du finner när du gör din anmälan på www.antagning.se .
Observera att du inte ska skicka sådana handlingar till KMH. Dessa ska skickas in enligt instruktion från antagning.se och ”mina sidor”. För arbetsprover, repertoarlistor etc., se nedan

Arbetsprov, presentation och repertoarlista

Till vissa utbildningar begär KMH att du redan i samband med ansökan skickar in arbetsprov, presentation eller repertoarlista. Läs därför igenom provbeskrivningarna noga innan du gör din anmälan. Om du vill använda samma arbetsprov för ansökan till flera utbildningsprogram, måste du skicka in en kopia per sökt program. Arbetsprover, repertoarlista, CV m.m. återsändes ej. Observera att eventuella arbetsprover, repertoarlistor, CV etc., skall skickas med post till

Kungl. Musikhögskolan
Studiecentrum
Box 27711
115 91 Stockholm

Antagningsprov
Antagningsprov görs för att pröva särskild behörighet och för att utgöra urvalsgrund för antagning till de olika utbildningsalternativen.

Gemensamma prov (G-prov)

Vissa antagningsprov kallas för G-prov. Det innebär att du kan göra detta prov vid en skola, och räkna med dig godkänt resultat på provet vid en annan skola. Du kan däremot inte göra flera G-prov på olika skolor, utan måste bestämma dig i förväg vid vilken skola du vill göra ditt G-prov.

Lokala prov (L-prov)

Lokala prov genomförs och bedöms vid den musikhögskola som ansökan avser. Endast lokala prov som genomförts vid KMH i Stockholm är giltiga vid antagningen till KMH.

Kallelse till prov

Några veckor efter att du har anmält dig till utbildning vid KMH kommer du få ett brev med kallelse till de antagningsprov som du ska göra. Kallelsen innehåller preciserad information om tid för varje prov som du ska göra.

Funktionsnedsättning
Om du har ett dokumenterat funktionsnedsättning, som dyslexi, nedsatt syn eller hörsel, fysisk funktionsnedsättning etc., har du möjlighet att få stöd i samband med antagningsproven. Hjälpen är anpassad till din funktionsnedsättning och avgörs av KMH i samråd med dig. För att få adekvat stöd måste du därför i samband med ansökan anmäla ditt funktionsnedsättning med post.

För information om utbildningsutbud, ansökning, antagningsprov etc:
Se under Utbildning eller Anmälan och antagning.

Ytterligare frågor? Skriv till antagning@kmh.se

Uppdaterad 2017-03-13