Anmälnings- och studieavgifter

Utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid KMH ska vara avgiftsfri för enskild student som är medborgare i EU/EES-stat eller i Schweiz.

Student som inte är medborgare i EU/EES-stat eller Schweiz (tredjelandsmedborgare) är studieavgiftsskyldig för utbildning på grundnivå och avancerad nivå och ska betala anmälningsavgift och studieavgift i enlighet med detta regelverk, om inte annat följer enligt regelverket.

Alla sökande är själva ansvariga för att åberopa och ge in handlingar som visar/styrker att studieavgiftsskyldighet inte föreligger. Detta gäller alltså även sökande från Sverige liksom från övriga EU-/EES-stater och Schweiz.

Se vidare i Regelverk gällande anmälnings- och studieavgifter vid KMH (pdf).

Uppdaterad 2017-03-13